AKTUALNO¦CI
» www.auto-kup.info - czym jest ?

Witam, www.auto-kup.info  to serwis któr

» Dodaj ogłoszenie za darmo do końca roku

Witamy, W związku z budową i promocją portalu www.auto-kup.info do końca roku 2015 dodawaj i redaguje s

TYP SAMOCHODU
Sport / Coupe
Cabrio
Terenowe
Hatchback
Kombi
Pickup
Sedan / Limuzyna


WOJEWÓDZTWO


PODSTRONY


REKLAMA

REGULAMIN

Ten dokument ma charakter porozumienia pomi�dzy wydawc� witryny http://www.auto-kup.info i wszystkimi korzystaj�cymi z niej U�ytkownikami.

Regulamin stanowi prawn� podstaw� okre�laj�c� zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzaj�c nasz� witryn�, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z witryny oraz zobowi�zujesz si� do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
W�a�ciciel witryny jest firma HIST NIP 831-121-81-94

Dope�nieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatno�ci i zaufania.

1. Charakter i cele witryny http://www.auto-kup.info
Witryna Internetowa Gie�da Samochodowa jest serwisem informacyjno-promocyjnym maj�cym na celu gromadzenie ofert firm i osób prywatnych oferuj�cych sprzeda� samochodów w Polsce i zagranicy.

2. Rejestracja u�ytkowników i ochrona danych
Osoba, która pragnie doda� do bazy http://www.auto-kup.info swoj� ofert� musi dokona� bezp�atnej rejestracji. Po zako�czeniu rejestracji osoba posiada mo�liwo�� zalogowania si� do Panelu Administracyjnego umo�liwiaj�cego dodanie oferty sprzeda�y pojazdu. Emisja oferty oferty jest us�ug� p�atn�, okres emisji oferty pojazdu wynosi jeden rok, licz�c od daty dodania danego pojazdu. Emisja oferty sprzeda�y rozpoczyna si� po dokonaniu op�aty abonamentowej.
Mamy dwa rodzaje abonamentów:
A.Abonament podstawowy - 25 z�  emisja jednej oferty sprzeda�y przez okres czasu jednego roku:
B.Abonament premium/dealerski - 123 z�  emisja nieograniczonej ilo�ci pojazdów na okres czasu jednego roku
Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mog� by� zbierane od u�ytkowników podczas korzystania z witryny http://www.auto-kup.info, s� gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatno�ci oraz Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

3. Prawa i mo�liwo�ci u�ytkowników witryny

Rejestruj�c si� w witrynie http://www.auto-kup.info:
- zgadzasz si� podczas rejestracji dostarczy� prawdziwych informacji,
- akceptujesz w pe�ni ten Regulamin korzystania z witryny,
- zobowi�zujesz si� do utrzymania w tajemnicy Twego has�a i zgadzasz si� odpowiada� za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dost�pem do witryny przez osoby, którym udost�pnisz swój login i has�o,
- zobowi�zujesz si� zawiadomi� nas natychmiast o jakimkolwiek nieupowa�nionym dost�pie do witryny za pomoc� Twojego has�a albo o zarejestrowaniu si� w witrynie z Twojego konta pocztowego.

4. Respektowanie praw w�asno�ci, zastrze�enie praw autorskich
Udost�pniaj�c witryn�, zwracamy szczególn� uwag� na konieczno�� respektowania praw w�asno�ci intelektualnej. Informujemy, �e witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materia�y, w szczególno�ci teksty, zdj�cia i grafik�, a przyj�ty w witrynie wybór i uk�ad prezentowanych w nim tre�ci stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie s� w�asno�ci� ich twórców.

5. Aktywno�� u�ytkowników w witrynie, przesy�anie materia�ów

Masz prawo przesy�ania do witryny swoich informacji, materia�ów, dokumentów. Z tym prawem wi��e si� z jednej strony mo�liwo�� oddzia�ywania na innych u�ytkowników witryny, a z drugiej dost�p do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wra�liwych na zachowania, które mog� zak�óci� sprawno�� jego dzia�ania.

W zwi�zku z tym w pe�ni zgadzasz si�, �e Twoja aktywno�� w ramach witryny i konta:

- nie mo�e by� sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowi�zuj�cymi przepisami prawa, nie mo�e by� dla innych w �aden sposób niebezpieczna i w zwi�zku z tym nie b�dziesz przesy�a� do witryny lub wykorzystuj�c mechanizmy witryny �adnych informacji i materia�ów, naruszaj�cych ogólnie przyj�te normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materia�ów i wypowiedzi, które wzywaj� do nietolerancji, nienawi�ci, przemocy, okrucie�stwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,

- nie mo�e narusza� praw innych u�ytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godno�ci, prywatno�ci, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w zwi�zku z tym powstrzymasz si� od wypowiedzi obra�liwych lub agresywnych oraz nie b�dziesz zbiera� lub usuwa� jakichkolwiek danych o innych u�ytkownikach witryny,

- nie b�dziesz wykorzystywa� mechanizmów witryny do rozsy�ania materia�ów niechcianych, uznawanych za spam;

Zgadzasz si�, aby wydawca witryny http://www.auto-kup.info mia� prawo do modyfikacji b�d� usuni�cia ka�dego Twojego wpisu w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu.

6. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Je�eli uwa�asz, �e Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa w�asno�ci intelektualnej zosta�y w jakikolwiek sposób b�d� w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie http://www.ostsee.net.pl, prosimy o przes�anie informacji w tej sprawie do wydawcy witryny.

7. Wy��czenia gwarancji

W pe�ni akceptujesz, �e wydawca udost�pnia witryn� http://www.auto-kup.info tak� jaka jest.

Zdajesz sobie spraw�, �e opublikowane w witrynie materia�y mog� zawiera� nieprawdziwe informacje, lub w jaki� inny sposób nie odpowiada� Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz si�, �e korzystasz z witryny http://www.auto-kup.info tylko i wy��cznie na w�asn� odpowiedzialno�� i w�asne ryzyko.

Wszystkie informacje, materia�y lub us�ugi dostarczane za po�rednictwem witryny oferowane s� bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególno�ci:

- Wydawca witryny http://www.auto-kup.info nie zapewnia gwarancji dotycz�cych prawid�owo�ci lub kompletno�ci jakichkolwiek materia�ów, informacji lub ustale� umieszczonych w witrynie,

- Wydawca witryny http://www.auto-kup.info nie gwarantuje, i� ka�da zamieszczona w witrynie http://www.auto-kup.info oferta sprosta oczekiwaniom ka�dego U�ytkownika co do merytorycznej zawarto�ci, dok�adno�ci czy przydatno�ci uzyskanych informacji.

8. Odsy�acze do innych witryn, og�oszenia i reklamy

W witrynie http://www.auto-kup.info s� publikowane odsy�acze do innych witryn. Mog� równie� by� publikowane og�oszenia firm - naszych Klientów. Wydawca witryny http://www.auto-kup.info nie ponosi �adnej odpowiedzialno�ci za tre��, �cis�o��, zawarto�� lub dost�pno�� informacji, do których prowadz� odsy�acze.

9. Rozstrzyganie sporów

W zwi�zku z mo�liwo�ci� wyst�pienia sporów zwi�zanych z korzystaniem z witryny:

- zgadzasz si�, �e niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mog�ce wynikn�� z wykonania zobowi�za� zawartych w niniejszych warunkach b�d� rozstrzygane przez w�a�ciwy terytorialnie i rzeczowo s�d powszechny w Polsce.

- zgadzasz si�, �e w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowie� tego Regulaminu zosta�o uznane za niezgodne z prawem przez w�a�ciwy s�d, to decyzja s�du nie powoduje uchylenia innych postanowie� tego Regulaminu i w zwi�zku z tym wszystkie inne postanowienia zachowuj� swoj� moc.

- zgadzasz si�, �e w przypadku niezgodno�ci pomi�dzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawc�, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje si� za wa�niejsze warunki okre�lone w dokumencie, z wyj�tkiem wyra�onych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa by�a w rozdziale Wy��czenia gwarancji.


10. Zmiany regulaminu korzystania z witryny Internetowa Gie�da Pojazdów

Zgadzasz si�, �e Wydawca serwisu http://www.auto-kup.info zastrzega sobie wy��czne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania u�ytkowników. U�ytkownicy odpowiedzialni s� za regularne przegl�danie tych warunków oraz zastrze�e�, a nast�puj�ce po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacj�.

motoryzacja, samochody osobowe, sprzedam samochód, kupie samochód, sprzedam auto, kupie auto, auto, dodaj ogłoszenie